top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Sözleşmeler Hukuku
 • Satış, tedarik, işbirliği, ortaklık, bayilik, tek satıcılık, distribütörlük, komisyonculuk, kira, eser, hizmet ve vekalet sözleşmeleri, lisans, yazılım geliştirme, marka hukukuna ilişkin sözleşmeler, franchise sözleşmeleri, her türlü uluslararası ve ulusal sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi,

 • Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve danışmanlık sağlanması,

 • Sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarla ilgili hukuki destek sunulması.

Şirketler & Ticaret Hukuku
 • Yerli &Yabancı Şirket Kuruluş İşlemleri

 • Şirket Esas Sözleşmeleri

 • Olağan/Olağanüstü Genel Kurullar

 • Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemleri

 • Birleşme & Devralmalar (M&A)

 • Bölünme

 • Hisse Devir Sözleşmeleri

 • Nev’i Değişikliği

 • Ortak Yatırım Girişimleri /Joint Ventures

 • Şirket Esas Sözleşmesi Tadilleri

 • Detaylı Hukuki İnceleme (Due Diligence)

Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Marka ve tasarım işlemleri,

 • Patent ve faydalı model,

 • Telif haklarının korunması,

 • Yazılım lisans haklarının korunması,

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve benzeri hakların korunması,

 • Fikri Mülkiyet Hukuku alanında çıkan uyuşmazlıklardan kaynaklı davalar,

Tazminat Hukuku
 • Trafik ve iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davaları,

Gayrimenkul Hukuku
 • İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi,

 • Tapu İptal ve Tescili,

 • Kadastro Uygulamaları, 

 • İmar uygulamaları

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar

Aile & Miras Hukuku
 • Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları,

 • Nafaka – Velayet Davaları, 

 • Maddi – Manevi Tazminat Davaları

 • Miras uyuşmazlıkları

İş Hukuku
 • İşveren Şirket Danışmanlığı, 

 • İşçi Maaş, Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları, 

 • İşe İade Davası

 • Arabuluculuk

Tüketici Hukuku
 • Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,

 • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıklar,

 • Tüketici Hakem Heyetine başvuru,

 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen davalar

 • Güncel mevzuat takibi ve danışmanlık hizmeti,

Yabancılar & Vatandaşlık Hukuku
 • Yabancıların oturma izin başvuruları, 

 • Çalışma izin başvuruları

 • Yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi 

 • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi,

 • Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,
   

İcra & İflas Hukuku
 • İcra takibi hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması,

 • Haciz işlemleri,

 • İflas hukuku işlemleri,

 • Menfi tespit ve istirdat davaları,

 • Borca ve takibe itiraz işlemleri,

 • İtirazın iptali ve kaldırılması davaları,

Ceza Hukuku
 • Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma aşamasında delillerin toplanılmasının sağlanması,

 • Kovuşturma aşamasında ise Asliye Ceza Mahkemelerinde ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği,

 • Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği,

 • Uzlaşma görüşmeleri,

bottom of page