top of page

Ölümüne neden olan olay, işyerinde ve mesai saatlerinde gerçekleşmediğinden iş kazası kabul edilemez


Photo by Max LaRochelle on Unsplash

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili; davacıların murisi olan ...'ın 04.11.2012 tarihinde trafik kazası sonucu vefat ettiğini, adı geçenin ortağı olduğu, Tüm Orman Ürünleri Mobilya San.Tic.Ltd.Şti ile davalı arasında 18.10.2012 tarihinde iş yeri ekstra sigorta poliçeleri düzenlendiğini, müvekkillerinin sigorta poliçesinde yer alan ölüm teminatı olan bedelin ödenmesi için davalıya başvurduklarını ancak ödeme yapılmadığını, bu nedenle alacağı tahsil etmek üzere ... 25. İcra Müdürlüğü'nün 2013/13200 ve 2013/13296 sayılı dosyalarından takip yapıldığını, davalının her hangi bir ödeme yapmayıp itiraz ettiğini, bu nedenle haksız itirazın iptali ile takibin devamı, %20 icra inkar tazminatı, masraf ve ücreti vekalete hükmedilmesi istemi ile iki ayrı takip dosyası yönünden ayrı ayrı dava açmış davalar arasında irtibat bulunduğundan mahkemece birleştirilmiştir.

Davalı ... şirketi vekili, sigorta teminatının sigorta işyerinin mesai saatleri içinde geçerli olduğunu, miras bırakının 04/11/2012 tarihinde vefat edip bu tarihin pazar gününe denk geldiğini, pazar gününün işyeri mesai saati içinde olmadığını, bu nedenle itiraz edildiğini, haksız davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkemece, poliçede sigortalı dava dışı Tüm Orman Ürünleri'nin olduğu, sigortalı işyeri sahipleri ve adreste bulunan SSK hükümlerine tabi sigortalı namına çalışanlar, sigortalı kişiler olarak açıklandığı, davacıların murisinin

04/11/2012 tarihli kaza doğrultusunda; rizikoda tanımlanan, sigortalının trafik kazası nedeni ile ölümü kaza ve ani bir durum olup, poliçe teminatında tanımlanan kaza rizikosu olduğu, kaza sigortalarının 6102 Sayılı Yasa'nın TTK 1507-1510 sayılı maddelerinde düzenlediği bu doğrultuda düzenlenen poliçenin işyeri ekstra sigorta poliçesi olması karşısında dava konusu ihtilafın ferdi kaza olması sebebi ile uygulanacak yasal mevzuatın ferdi kaza sigortası genel şartları ve TTK kaza sigortalarına ilişkin hükümler olduğu, bu doğrultuda kaza sigortası belli bir prim karşısında sigortalının uğradığı kaza sonucu ölüm, ve iş göremezlik halleri için sigorta teminatı sağlandığından, sigorta bedelinin bu şartlar altındaki davacı mirasçılarına ödeneceği, ferdi kaza genel sigortasında özel şartlar düzenlemek suretiyle teminat dışı hal konulabileceği bir düzenlemeye yer verilmediği, TTK 1510.madde 2 bendi hayat sigorta hükümlerinin kaza sigortası maddelerine kıyas uygulanabileceği, kaza tabiri ile yapılan açıklamada riziko konusu kazanın değişik kısımlarına ilişkin teminat hallerinin düzenlendiği, ancak rizikonun zamanına ilişkin bir düzenlemenin olmadığı, bu durumada sigorta teminatının mesai şartlarında olacağı hükmünün genel şartlara aykırı olacağından bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, işyeri sigortası kapsamında tazminat isteminden kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir.

1-Dava dışı, Tüm Orman Ürünleri Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, davalı ... şirketi arasında 18.12.2012 tarihinde işyeri eksra sigorta poliçesi düzenlenmiştir. Poliçede riziko adresi olarak Yedpa Bulvarı zemin kat 1.-2. kat Samandıra adresi olarak belirlenmiş ve poliçe klozları arasına ferdi kaza klozuda dahil edilmiştir. Kloz sigortalı veya sigortalı namına çalışanları lehine olup, klozun düzenlendiği bölümün 4.maddesinde sigorta teminatının sigortalı işyerinin mesai saatleri için de gerçekleşmesi koşulu getirilmiştir. Davacıların murisi ise 03.11.2012 tarihinde işyerinin dışında gece saat 23.30'da ... bulunan ...petrol istasyonu önünde yaya kaldırımında bulunduğu sırada bir minübüsün çarpması sonucu yaralanmış ve 04.11.2012 pazar günü kaldırıldığı hastanede ölmüştür.

Mahkemece, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 5.maddesinde teminat dışı kalan hallerin 6.madde halinde tahdidi olarak sınırlandığı, özel şartlar düzenlenmek surutiyle teminat dışı hal konulabileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmediğini, TTK 1510.madde 2.bendi hayat

sigorta hükümlerinin kaza sigortası maddelerine kıyas uygulanabileceği, kaza tabiri ile yapılan açıklamada riziko konusu kazanın değişik kısımlarına ilişkin teminat hallerinin düzenlendiği, ancak rizikonun zamanına ilişkin bir düzenlemenin olmadığı, bu durumada sigorta teminatının mesai şartlarında olacağı hükmünün genel şartlara aykırı olacağı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de karar gerekçesi somut olaya uygun bulunmamıştır.

Dava dayanağı poliçe asıl olarak işyeri poliçesi olup, poliçede riziko adresi sözleşmenin doğası gereği işyerinin adresi olarak belirlenmiştir. Öte yandan poliçede değişik riskler teminat altına alınırken sigortalı ve sigortalı namına çalışanların mesai saatleri içinde geçirecekleri kazalarda klozlar arasında yer almıştır. Ancak somut olayda ne kaza riziko adresi olan işyerinde ne de mesai saati içinde gerçekleşmiştir. Mahkemece kararına gerekçe yapılan bilirkişi raporunda Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 5.maddesinde teminat dışı kalan hallerin 6 madde halinde tahdidi olarak sınırlandığı belirtilmişise de yapılan bu sınırlama sadece riskler bakımından yapılmış bir sınırlamadır. Süre ve yer bakımından getirilmiş bir istisnanın getirilmesinin mümkün olmadığına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Sigorta hukukunda sözleşme hürriyeti çerçevesinde getirilmiş bir takım kısıtlamalar söz konusu olmakla birlikte yapılan sözleşmenin doğası gereği konulması gereken bir takım kısıtlamaların, sözleşmenin veya ilgili maddenin geçersizliğine yol açtığını söylemek mümkün değildir. Değerlendirme her sözleşme türü ve olayına göre TTK hükümleri ve Genel şartlara göre ayrı ayrı yapılması gerekir. Aynı yer işverenin yaptırdığı iş kazası sigotaları içinde geçerlidir.

Bu durumda, davacıların murisinin ölümüne neden olan olay, riziko adresinde ve mesai saatleri içinde gerçekleşmediğinden, davalı sigortacı şirketin sorumlu olduğu teminat kapsamına girmez. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınarak davacıların davasının reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 30/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 17.HD 30.01.2018 E.2015/11020 - K.2018/396

86 görüntüleme0 yorum

Σχόλια


bottom of page