top of page

Meydana gelen trafik kazası sonucunda vefat etmesi nedeniyle maddi-manevi tazminat talebi


Photo by Gareth Harrison on Unsplash

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

DAVA:

Davacılar vekili, 08.12.2010 tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesi müvekkillerinden ...'un eşi, diğer müvekkillerinin babaları olan ...'un vefat ettiğini belirterek her bir müvekkili için 5.000,00'er TL destekten yoksun kalma tazminatı ile müvekkili .... için 30.000,00 TL, diğer müvekkili çocuklar için ise 20.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini toplam 174.599,83 TL'ye yükseltmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

 

YEREL MAHKEME KARARI:

Mahkemece, maddi tazminat istemi yönünden davanın kabulü ile, davacılardan ... için 115.676,43 TL, ... için 8.785,67 TL, .... L için 23.398,56 TL ve ... için 26.739,17 TL tazminatın olay tarihi olan 08.12.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan (davalılardan ... Sigorta A.Ş için sigorta limiti ile sınırlı sorumlu tutulmak ve faiz tarihi de dava tarihi olan 25.08.2011 tarihinden başlatılmak kaydı ile) müştereken ve müteselsilen alınarak

adı geçen davacılara ayrı ayrı verilmesine, manevi tazminat istemi yönünden davanın kısmen kabulü ile, davacılardan ... için 20.000,00 TL, diğer davacılar için her biri adına ayrı ayrı 10.000,00'er TL manevi tazminatın olay tarihi olan 08.10.2010 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan (davalılardan Aviva Sigorta A.Ş hariç olmak üzere) müştereken ve müteselsilen alınarak adı geçen davacılara ayrı ayrı verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

YARGITAY DEĞERLENDİRME:

1-Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle, ceza yargılaması sırasında alınan ve kesinleşen bilirkişi raporundaki kusur dağılımının oluşa ve dosya içeriğine uygun bulunması sebebiyle mahkemece benimsenmesinde ve uzman bilirkişice düzenlenen tazminata ilişkin raporun hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Dava trafik kazası sonucunda ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da gözönünde tutularak, 818 sayılı BK'nun 47. maddesindeki(6098 sayılı B.K.’nun 56. maddesi) özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Belirtilen hususlar dikkate alındığında, olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu dikkate alındığında davacılar için takdir olunan manevi tazminatların az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminatlara hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

3-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre; davalı ... ve davacılar vekillerinin,vekalet ücretine yönelik bulunan sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

 

SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin (vekalet ücretine yönelik temyiz itirazı dışındaki) sair temyiz itirazlarının reddine,

(2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş ve davacılar vekillerinin vekalet ücretine yönelik sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalı ...Ş'ne geri verilmesine, 30/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 17.HD 30.01.2018 E.2015/9938 - K.2018/384

16 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page