top of page

Otomobil satıcısının ayıplı mal satışından doğan sorumluluğu


Photo by Dan Gold on Unsplash

Yargıtay 13.HD

Esas : 2016/558

Karar : 2018/6595

Tarih : 5.06.2018


Davacı, T... A.Ş.'den 03.01.2011 tarihinde ... plaka sayılı otomobil satın aldığını, araca sürekli yağ takviyesi yapma ihtiyacının doğduğunu, aracın gizli ayıplı olduğunu bu nedenle aracın yenisinin verileceği tarihteki modelden, aynı kalitede yeni bir araç ile değiştirilmesini, olmadığı takdirde araç için ödenen fatura bedelinin aracın karşı tarafa teslim edileceği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.


YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, T... A.Ş.'den 03.01.2011 tarihinde ... plaka sayılı otomobil satın aldığını, araca sürekli yağ takviyesi yapma ihtiyacının doğduğunu, aracın gizli ayıplı olduğunu bu nedenle aracın yenisinin verileceği tarihteki modelden, aynı kalitede yeni bir araç ile değiştirilmesini, olmadığı takdirde araç için ödenen fatura bedelinin aracın karşı tarafa teslim edileceği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

davalılar, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, usul ve esas yönünden sübut bulmayan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı ... .. A.Ş.'den satın aldığı aracın gizli ayıplı olduğu, araca sürekli yağ takviyesi yapıldığını bu nedenle aracın yenisinin verileceği tarihteki modelden aynı kalitede yeni bir araç ile değiştirilmesi olmadığı takdirde araç için ödenen bedelin iade edilmesini istemiş, davalı ... Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. kullanıcı el kitabında aracın azami olarak 1000 km'de 1 lt yağ eksiltme yapabileceğini, bunun arıza olmadığının belirtildiğini, şirket tarafından verilen 2 yıllık garanti süresinin 03.01.2013 tarihinde ve ücretsiz onarım taahhüdü süresinin de 03.01.2014 tarihinde dolmuş olması sebebiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddini, davanın esasına girilmesi halinde ise, dava konusu araçta bir ayıp veya arıza bulunmadığı ve maldan yararlanamamanın söz konusu olmadığı kanunen aranan şartların haiz olmaması nedeniyle davanın reddini savunmuş, davalı ... .. A.Ş. davanın zamanaşımı nedeniyle reddini ve dava konusu araçta üretim hatasından kaynaklı herhangi bir ayıp bulunmadığını savunmuştur. Mahkeme, dava konusu aracın servis kayıtlarında herhangi bir sorun olmadığını kullanım kılavuzuna göre motorunun kullanıma bağlı 1000 km'de 1 litre yağ eksiltebileceğinin belirtildiğini araçta gizli ayıp olmadığını öne sürülen ayıbın açık ayıp kabul edilmesi karşısında davacının aracı teslim aldığı tarihten itibaren iki yıllık zamanaşımı süresini geçirmesi nedeniyle, davanın zamanaşımı yönünden sübut bulmayan davacının davasının reddine karar vermiştir.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan, 6502 Sayılı Kanununun 12. maddesinin 3.fıkrasında; "Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz." denmektedir.

Mahkemece, ayıbın türünün belirlenmesi ve bu kapsamda ağır kusurun söz konusu olup olmadığı hususunda inceleme yapılmaksızın ve rapor aldırılmaksızın karar verilmesi mümkün değildir. Hal böyle olunca mahkemece ağır kusur halinde zamanaşımının işlemeyeceği konusunda anılı yasanın 12/3 ve 16/2 maddeleri dikkate alınarak yukarıda zikredilen hususlar kapsamında hüküm tesisi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Y13HD 5.06.2018 E.2016/558 - K.2018/6595

37 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page