top of page

Trafik kazası sonucu vefat nedeniyle destekten yoksun kalma istemli tazminat davası


T.C.

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2017/793

KARAR NO : 2019/438

HAKİM : **** ****

KATİP: **** ****

DAVACILAR : 1- B**** ****

2- H**** ****

3- S**** ****

VEKİLİ: Av. ÖMER FARUK YAVUZ –

Beştepe Mahallesi Nergis Sokak No:7/2 Via Flat 2. Kat No:63

Söğütözü Yenimahalle/ ANKARA

DAVALI : A**** SİGORTA AŞ

VEKİLİ: Av. **** ****

DAVA : Tazminat

DAVA TARİHİ : 14/11/2017

KARAR TARİHİ : 28/05/2019

K. YAZIM TARİHİ : 28/06/2019

Mahkememizde görülen Maddi Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA:


Davacı vekili dava dilekçesi ile; 14/11/2015 tarihinde Ankara İli, Altındağ İlçesi, Mevlana Bulvarından Turgut Özal bulvarı istikametine giden T**** T**** idaresindeki 16 F **** çekici ve 61 K **** dorse plakalı tırın Akköprü Köprülü Kavşakta köprüden aşağı düşerek meydana gelen trafik kazazında davacıların desteği A**** Y****’un vefat ettiğini, murisin davacı S****’ın eşi, diğer davacıların babası olduğunu, müteveffanın içerisinde bulunduğu 16 F **** plaka numaralı çekici aracın davalı sigorta şirketine ZMMS ile sigortalı olduğunu, davacıların desteğinin kendisine ait olan 16 F **** plakalı çekici ve 61 K **** dorse plakalı tır ile şehirlerarası nakliyecilik yaparak ailesinin geçimini sağladığını, davalı sigorta şirketine yapılan müracaatın sonuçsuz kaldığını belirterek ileride artırılmak üzere şimdilik murisin eşi S**** için 500,00 TL, kızı H**** ve oğlu B**** İçin 250,00 TL’şer olmak üzere toplam 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:


Davalıya usulüne uygun dava dilekçesi ekli duruşma gün ve saatini bildirir ihtaratlı davetiye tebliğ edilmiş, taraf teşkili sağlanmış, davalı vekili cevap dilekçesi ile; Davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun kusur ve poliçe limiti dahilinde olduğunu, 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlara göre bu tarihten sonra düzenlenen poliçe dolayısıyla kendi kusuru ile vefat eden davacıların murisinin vefatı sonucunda destekten yoksun kalma tazminatı taleplerinin reddi gerektiğini, davacı tarafın murisin gelir durumunu ispat etmeleri gerektiğini, aksi halde asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacağını, muris kendi kusuru ile kazaya sebebiyet verdiğinden davacı tarafından yapılan başvurunun reddedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

ÖN İNCELEME:


Mahkememizde yapılan ön inceleme duruşmasında yargı hakkı, görev ve yetki hususları, dava ve taraf ehliyetleri, dava şartları ve ilk itirazlar değerlendirilmiş, Mahkememizin görevli ve yetkili olduğu ve dava şartlarının tamam olduğu anlaşılmış; tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar tespit edilmiş; taraflar sulhe teşvik edilmiş, ön inceleme duruşmasında hazır bulunan davacı vekili sulh olmalarının mümkün olmadığını belirtmiştir.

DELİLLER:


İlgili SGK İl Müdürlüğü’nden verilen cevaba göre davacılara rücuya tabi ödeme yapıldığı bildirilerek, peşin sermaye değeri tablosu gönderilmiş, davalı sigorta şirketinden poliçe ve hasar dosyası getirtilmiştir.

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/97 Esas, 2016/370 Karar sayılı dosyası getirtilerek incelenmiş, maktulün A**** Y****, müştekilerin S**** ****, H**** **** vs. katılanın N**** **** vs., sanığın T**** T****, suçun taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, suç tarihinin 14/11/2015 olduğu, yapılan yargılama sonucunda sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 24/01/2017 tarihinde kesinleştiği, bu dosyada alınan Ankara ATK raporunda sanık sürücü T**** T****’in asli ve tam kusurlu olduğu ve sürücü Y**** K****’nın kusursuz olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığından kusur yönünden rapor alınmış, düzenlenen raporda sonuç olarak; 16 F **** plakalı çekici-61 K **** plakalı römork sürücüsü T**** T****’in %100 oranında tam kusurlu, 06 U **** plakalı dava dışı araç sürücüsü Y**** K****’nın kusursuz olduğu belirtilmiştir.

Mahkememizce aktüerya bilirkişisinden tazminat yönünden rapor alınmış, düzenlenen bilirkişi rapor ve ek raporunda sonuç olarak; Talep edilebilecek destekten yoksun kalma miktarının davacı eş S**** için 188.380,19 TL, davacı çocuk H**** için 21.751,73 TL, davacı çocuk B**** **** için 10.653,91 TL olduğunu belirtmiştir.

Davacı vekili tarafından davacı eş yönünden 254.987,00 TL, davacı çocuk H**** yönünden 20.930,00 TL, davacı çocuk B**** yönünden 14.083,00 TL olarak talep artırım dilekçesi verilmiş, harcı yatırılmış ve talep artırım dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilmiştir.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ:

Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, Borçlar Kanunu'nun 45. maddesi (6098 sayılı BK m. 53) gereğince kazaya karışan aracın ZMMS sigortacısı aleyhine açılan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, trafik kazası tespit tutanağı, ceza dosyası içeriği, getirtilen bilgi ve belgeler, kusur ve aktüerya raporları ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında; 14/11/2015 günü dava dışı T**** T****’in sevk ve idaresindeki 16 F **** plakalı çekici ve arkasına takılı 61 K **** plakalı römork ile seyir halinde iken hakimiyetini kaybedip köprüden alt yola düştüğü ve bu sırada alt yolda seyir halinde olan dava dışı sürücü Y**** K****’nın sevk ve idaresindeki 06 U **** plakalı otomobile çarpıp duvara sıkıştırması şeklinde meydana gelen trafik kazası sonucunda, 16 F **** plakalı çekici içerisinde yolcu olarak bulunan aynı zamanda araç maliki olan davacıların murisi A**** Y****’un vefat ettiği, T**** T****’in kullandığı 16 F **** plakalı çekicinin (ve 61 K **** plakalı römork) davalı A**** Sigorta A.Ş.’ye 16/06/2015 -16/06/2016 tarihleri arasında ZMMS poliçesi ile sigortalı olduğu, poliçenin kaza tarihini kapsadığı, kaza tarihi itibari ile poliçe limitinin 290.000,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK.'nun 45/2. maddesine (6098 sayılı TBK. md. 53/1-3) dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölenle destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir.

Mahkememizce alınan Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığının raporunun ceza dosyasında alınan rapor ile birbirini teyit ettiği, bu raporların dosya kapsamına ve olaya uygun, yeterli ve gerekçeli oldukları görülerek hükme esas alınmış, buna göre 16 F **** plakalı çekici-61 K **** plakalı römork sürücüsü T**** T****’in %100 oranında tam kusurlu, 06 U 9921 plakalı dava dışı araç sürücüsü Y**** K****’nın kusursuz olduğu kabul edilmiştir. Mahkememizce alınan aktüerya bilirkişisi rapor ve ek raporlarının usul ve yasa ile dosya kapsamına uygun, yeterli, gerekçeli ve hüküm vermeye elverişli olduğu anlaşılarak hükme esas alınmıştır.

Davalı sigorta şirketi tarafından davacılara yapılan herhangi bir ödemenin bulunmadığı, SGK tarafından davacılara rücuya tabi ödeme yapıldığı ve bu ödemenin peşin sermaye değerleri dikkate alınarak hesaplanan tazminattan düşüldüğü, olay nedeniyle davacının gelir durumu da dikkate alınarak talep edilebilecek destekten yoksun kalma miktarının davacı eş S**** için 188.380,19 TL, davacı çocuk H**** için 21.751,73 TL, davacı çocuk B**** için 10.653,91 TL olduğu, ancak talep artırım dilekçesine göre Davacı S**** için 188.380,19 TL, davacı H**** için 20.930,00 TL, davacı B**** için 10.653,91 TL destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Her ne kadar talep artırıma karşı davalı vekili zamanaşımı savunmasında bulunmuş ise de; KTK’nun 109/2.maddesine göre zamanaşımı dolmadığı anlaşıldığından itirazın reddine karar verilmiştir. Müteveffanın kaza anında araçta yolcu konumunda olup kazanın meydana gelmesinde kusuru bulunmadığından kusur indirimi yapılamayacağı, belirlenen miktarların sigorta poliçe limiti dahilinde olduğu, sigortalı araç ticari olduğundan avans faizi talep edilebileceği, davalı sigorta şirketine davacılar tarafından yapılan başvurunun tebliğ tarihinin 07/12/2015 olduğu ve tebliğden 8 gün sonrası olan 18/12/2015 tarihi itibari ile davalının temerrüde düştüğü, ölenle destekten yoksun kalanlar arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın bulunduğu, böylece davacılar lehine BK 53.maddesindeki şartların oluştuğu anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle;

Davanın kısmen kabulü ile, Davacı S**** için 188.380,19 TL, davacı H**** için 20.930,00 TL, davacı B**** için 10.653,91 TL destekten yoksun kalma tazminatının 18/12/2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, DAVANIN KISMEN KABULÜ İLE,

Davacı S**** için 188.380,19 TL, davacı H**** için 20.930,00 TL, davacı B**** için 10.653,91 TL destekten yoksun kalma tazminatının 18/12/2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

Alınması gereken 15.025,75 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL harç ile 990,00 TL ıslah harcı toplamı olan 1.021,40 TL harcın mahsubu ile eksik 14.004,35 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacılar tarafından yatırılan gider avansının sarf edilmeyen kısmının karar kesinleştiğinde hesap numarası bildirmiş ise iadenin elektronik ortamda hesaba aktarılmasına, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafın avanstan karşılanmak üzere PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilmesine,

Davacılar tarafından peşin yatırılan 67,40 TL harç ile 990,00 TL ıslah harcı toplamı olan 1.057,40 TL harcın davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

Davacılar tarafından yapılan ve ayrıntısı UYAP sistemi üzerinde gösterilen toplam 945,88 TL yargılama giderinden 709,41 TL’sinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, kalan kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına,

Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maddi tazminatın kabul edilen kısmı üzerinden hesaplanan 19.147,85 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince reddedilen kısım üzerinden hesaplanan 8.053,95 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine,

Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmak suretiyle istinaf yolu yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/05/2019

Katip **** Hakim ****

[e-imzalıdır] [e-imzalıdır]

366 görüntüleme0 yorum

Comentarii


bottom of page